Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Distri4you B.V.
INGESCHREVEN HEERLEN 14108862
HIERIN TE NOEMEN Distri4you

1. Algemeen
1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij Distri4you zaken verkoopt.

1.2 Distri4you wijst uitdrukkelijk toepasselijkheid van andersluidende algemene (inkoop) voorwaarden van de hand.
1.3 Indien enige bepaling van deze voorwaarden onverbindend zou zijn, blijven de overige bepalingen niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is.
1.4 Onder “Koper” wordt verstaan iedere rechtspersoon die met Distri4you in contact treedt, die overeenkomst(en) (van opdracht, koop of anderszins) met Distri4you sluit, die één of meerdere producten wenst te kopen of koopt van Distri4you en aan wie Distri4you de producten ter beschikking heeft gesteld op grond van levering onder eigendomsvoorbehoud.2. Aanbiedingen en prijzen
2.1 Offertes van Distri4you zijn vrijblijvend en tenzij anders vermeld gedurende 30 dagen van kracht.
2.2 Vermelding door Distri4you van prijzen in brochures of op internet is steeds onder voorbehoud van prijswijzigingen.
2.3 Alle prijzen zijn exclusief BTW en vervoerskosten, tenzij anders is aangegeven.
2.4 Distri4you heeft het recht verhoging van de brutoprijzen door de leverancier of verhoging van andere kostprijsverhogende factoren (invoerrechten, wisselkoers, belasting e.d.) door te berekenen aan koper.2.5 Type en zetfouten zijn te allen tijde voorbehouden.

3. Levering
3.1 Leveringstijden kunnen slechts bij benadering worden opgegeven. Slechts indien Distri4you zich uitdrukkelijk en op schrift heeft verbonden aan een bepaalde levertijd en Distri4you zelfs na schriftelijke sommatie binnen een termijn van één week met levering in gebreke blijft, is Distri4you aansprakelijk voor de gevolgen van de overschrijding en wel met inachtneming van het onder 9 bepaalde.
3.2 Indien Distri4you voor vervoer van de zaken zorgdraagt naar plaats van aflevering, geldt het volgende:
a. de zaken worden in beginsel afgeleverd op de plaats waar het bedrijf van koper gevestigd is en op de gebruikelijke werktijden;
b. manco’s en transportschade dient koper direct bij aflevering aan de vervoerder te melden;
c. Distri4you heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de zaken éénmaal aan de koper aan te bieden;
d. het risico van de zaken gaat over op koper op het moment dat de zaken zijn gelost.
3.3 Koper is gehouden direct bij aflevering de zaken te controleren.

4. Overmacht
4.1 Distri4you is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, indien Distri4you op grond van overmacht haar verplichtingen tijdelijk of blijvend niet kan nakomen.
4.2 Onder overmacht worden alle omstandigheden verstaan die redelijkerwijs niet door Distri4you kunnen worden beïnvloed. Hieronder is uitdrukkelijk begrepen het door derden niet (tijdig) leveren aan Distri4you, tenzij koper kan aantonen dat Distri4you terzake een belangrijk verwijt treft.

5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 Distri4you behoudt zich de eigendommen van de afgeleverde zaken voor totdat koper volledig heeft voldaan aan al zijn huidige en toekomstige verplichtingen jegens Distri4you in de zin van art. 92 Boek 3 van het Nieuw B.W.
5.2 Distri4you is gerechtigd om, indien de koper met de nakoming van de betalingsverplichting in gebreke is of in betalingsmoeilijkheden verkeert danwel naar het oordeel van Distri4you betaling van de openstaande facturen onzeker is, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde nog bij de koper aanwezige goederen terug te nemen. De koper is verplicht in voorkomend geval de beslag leggende deurwaarder en de curator in zijn faillissement onverwijld van het eigendomsvoorbehoud van Distri4you op de geleverde zaken in kennis te stellen.
5.3 Het is de koper niet toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud vallende goederen in het kader van de uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en feitelijk af te leveren.
5.4 De koper verleent middels acceptatie van deze algemene leveringsvoorwaarden reeds nu onherroepelijk machtiging aan Distri4you om de terreinen en gebouwen van koper te betreden teneinde de geleverde zaken terug te kunnen nemen, onverminderd het recht van Distri4you op vergoeding van de door Distri4you geleden schade.

6. Betalingen
6.1 Alle betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders is aangegeven.
6.2 Koper is gehouden de factuur direct op juistheid te controleren. Vier weken na factuurdatum wordt de factuur geacht door koper te zijn goedgekeurd.
6.3 Koper is niet gerechtigd tot verrekening.
6.4 Na het verstrijken van de betalingstermijn is koper over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.
6.5 Koper dient Distri4you alle kosten te vergoeden die Distri4you intern en extern maakt om buiten of in rechte betaling van de factuur te verkrijgen. Deze kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,–, dit alles te vermeerderen met BTW.
6.6 Koper is gehouden aan Distri4you zekerheid van betaling te bieden in de vorm en op het moment dat Distri4you dat verlangt.
6.9 Bij niet betaling van enig factuur van Distri4you op de vervaldatum, zijn onmiddellijk alle bedragen krachtens enig andere factuur opeisbaar.

7. Reclames
7.1 Indien koper meent dat de geleverde zaken niet beantwoorden aan de overeenkomst, dient koper dat binnen 8 dagen na de dag van aflevering schriftelijk aan Distri4you mede te delen. Gebreken waarvan koper kan aantonen dat deze niet binnen 8 dagen ontdekt konden worden, dienen uiterlijk 8 dagen nadat zij redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden schriftelijk aan Distri4you te worden medegedeeld.
7.2 Na het verstrijken van deze reclametermijn vervalt ieder recht van koper.
7.3 Koper is alleen na schriftelijke toestemming van Distri4you gerechtigd de goederen waarover bij reclameert, terug te zenden. Koper dient deze dan franco op te sturen of met een retourbon aan de door Distri4you ingeschakelde chauffeur mee te geven.
7.4 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de koper niet op.

8. Garantie
8.1 Distri4you verleent op de door haar geleverde zaken alleen garantie indien en voor zover deze Distri4you door haar leveranciers wordt verleend.
8.2 Indien koper een beroep wenst te doen op garantie, zal hij het gestelde onder 7.1 in acht moeten nemen en geldt de vervaltermijn van 7.2.
8.3 Er bestaat nimmer recht op garantie, indien koper Distri4you nog enig betaling verschuldigd is of koper veranderingen aan het geleverde verricht of door anderen laat verrichten. Distri4you zal een garantieaanspraak aanmelden bij haar leverancier en koper informeren zodra deze standpunt heeft ingenomen. Distri4you is eerst gehouden tot het crediteren van het factuurbedrag aan koper danwel het leveren van vervangende zaken zodra de leverancier Distri4you de garantie heeft verleend, tenzij koper kan aantonen dat Distri4you nalatig is in het aanspreken van haar leverancier.

9. Aansprakelijkheid
9.1 De aansprakelijkheid van Distri4you is in alle gevallen beperkt tot de onder 8 opgenomen garantieregeling.
9.2 Een eventuele verdergaande schadevergoedingsplicht van Distri4you is steeds beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde zaken waarop de schadevergoedingsplicht betrekking heeft.
9.3 Alle aanspraken op schadevergoeding vervallen één jaar na de dag waarop de geleverde zaak, waarop de schadevergoedingsplicht betrekking heeft, aan koper is gefactureerd.
9.4 Koper vrijwaart Distri4you voor alle aanspraken van derden op garantie en/of schadevergoeding.
9.5 Deze aansprakelijkheidsregeling geldt niet indien en voor zover deze in strijd is met regels van dwingend recht.

10. Adviezen en tekeningen
10.1 Adviezen worden door Distri4you naar beste weten gegeven. Het betreft hier extra service van Distri4you als groothandel. Iedere aansprakelijkheid van bijvoorbeeld inhoud, juistheid, volledigheid daarvan is uitgesloten.
10.2 Door Distri4you verstrekte tekeningen, schema’s en afbeeldingen dienen slechts ter verduidelijking en blijven eigendom van Distri4you. Het is niet toegestaan deze te kopiëren, anders dan voor intern gebruik of aan derden ter beschikking te stellen. Voor fouten in en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen, schema’s en gegevens omtrent afmetingen, vermogens e.d., welke voorkomen in brochures, aanbiedingen, website, orderbevestigingen en facturen is Distri4you niet aansprakelijk.

11. Ontbinding
11.1 Indien koper één van zijn verplichtingen jegens Distri4you niet nakomt, indien hij in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of indien op één van zijn goederen beslag wordt gelegd, heeft Distri4you het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen door het enkel aangrijpen van deze omstandigheid, zonder dat daartoe ingebrekestelling vereist is.
11.2 Na ontbinding, onder meer op grond van 11.1, is Distri4you gerechtigd de geleverde zaken, zonodig na demonteren, terug te nemen en koper zal hiertoe alle medewerking verlenen. Verder is
Distri4you alsdan gerechtigd tot volledige schadevergoeding.

12. Geschillen en toepasselijk recht
12.1 Op de oveenkomst en deze algemene verkoopvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.